ตามที่จังหวัดลำปางได้มีนโยบายลำปางสะอาด ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดใช้ ลดใช้พลาสติกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์

ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน มีความรู้ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโฟมบรรจุอาหาร

เลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยแทนโฟมโดยให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน

ชุมชนและหมู่บ้าน ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารและแผงลอย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวขับเเคลื่อนดำเนินงาน

ให้หน่วยงานและสถานประกอบการของตนเองไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และเทศบาลตำบลวังเหนือเป็นหน่วยงานที่ร่วม

รณรงค์การงดใช้โฟมตามโครงการจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม