เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน  และเผชิญภัย ประจำปี 2561