เทศบาลตำบลวังเหนือ ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่            รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนสัมพันธ์พัฒนา 3 จุด