เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่             รับผิดชอบ ล้างวัดบ้านแม่เฮียว