เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ร้บผิดชอบ ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวังเหนือ