เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ สูบบ่อน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภค – บริโภค ในครัวเรือน ของราษฎรชุมชนแพะใต้สามัคคี

เนื่องจากน้ำเน่าเสีย หลังจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา