เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ทาสีราวกั้นสะพาน บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 1

เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน