เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการด้านสาธารณะประในพื้นที่รับผิดชอบ

ล้างพระธาตุ,ล้านวัดทุ่งเป้า และออกฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันทางอากาศ