ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนทรัพย์เจริญ ซอย 3

และฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันในอากาศ