เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์