โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์

ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี