เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง

สถานบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.ลำปาง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำปาง

ให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และยากจน ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ