เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจ พอเพียง ฝึกอบรมการทำไข่เยี่ยวม้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแพะใต้พัฒนา                        วันที่  16  กรกฎาคม  2561