ศูนย์ประสารงานการควบคุมการบริโภคยาสูบเทศบาลตำบลวังเหนือ
จัดการรณรงค์ในงานบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ