ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา

ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร 5

ปร4

ปร4(1)

ผู้ชนะ (อาคารสัมพันธ์)