ตกลงจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสายประจำชุมชนทรัพย์เจริญ

ประกาศโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสายประจำชุมชนทรัพย์เจริญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ มิใช้งานก่อสร้าง

ปร.5

ปร.4

ผู้ชนะ(เสียงตามสาย)