ตำบลสุขภาวะ 2017-06-22T16:21:13+00:00

ตำบลสุขภาวะ

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนป่าเหียงพัฒนาซอย [...]

งานป้องกันฯออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์หยุดเผาป่า

เทศบาลตำบลวังเหนือขอประชาสัมพันธ์งดเว้นการเผาป่า [...]

กองสาธารณสุขออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

 ตัดหญ้าและกวาดทำความสะอาดบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือมอบบ้านตามโครงการลำปางปันสุข

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับเกียรติจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือมอบบ้านตามโครงการลำปางปันสุข

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับเกียรติจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือจัดโครงการกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนสัมพันธ์

 เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองสาธารณสุขประชุมคณะกรรมการ สปสช

เทศบาลตำบลวังเหนือประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [...]