ตำบลสุขภาวะ 2017-06-22T16:21:13+00:00

ตำบลสุขภาวะ

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและลำโพงเสียงตามสายชุมชนประชาภิรมย์ [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ [...]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับงานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงรณรค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ [...]

งานป้องกัน ฯ ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลาก

 ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบและนำรถบรรทุกน้ำออกสนับสนุนกับเทศบาลบ้านตำบลใหม่ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประเหตุอุทกภัย

ออกให้ความช่วยเหลือราษฏรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ [...]

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกตรวจสอบเหตุร้องเรียน

ได้รับแจ้งจากเจ้าของสวนสัตว์วังเหนือสวีทตี้ [...]

งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรม โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย

เทศบาลตำบลวังเหนือขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังเหนือ [...]