ประกาศราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ชุมชนแพะใต้พัฒนา  หมู่ที่  5  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

 

ประกาศ เอกสารการประกวดราคา