ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการจัดจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561