โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกชุมชนขันหอมสัมพันธ์ (ต่อจากซอยโค้งบ้านพ่อจันทร์  สุวรรณอุต)