ประกาศผู้ชนะจัเซื้อวัสดุรับรอง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพ์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพิ์

ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายรณรงค์ไข้หวัดนก

ประกาศผู้ชนะจ้างฉีดพ่นย้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก

ประกาศผู้ชนะจ้างเช่าเครื่องดนตรีบรรเลงถนนคนเดิน

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน

ประกาศผู้ชนะจ้างทำไวนิลตลาดประชารัฐ

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงาน ผช.นวก.สาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานเขียนแบบกองช่าง

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานทำความสะอาดและล้างตลาดสด

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานธุรการ จัดเก็บรายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานธุรการกองช่าง

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานพัสดุ ศพด.

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนนทางเดินที่สาธารณะ (2)

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนนทางเดินที่สาธารณะ (2)

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนนทางเดินที่สาธารณะ (3)

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนนทางเดินที่สาธารณะ (4)

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนนทางเดินที่สาธารณะ

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนนทางเดินที่สาธารณะ

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานเสียงตามสาย

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏฺบัติงาน ผช.นักจัดการทั่วไป

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏฺืบัต ผช.นวก.คอมฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างสูบสิ่งปฏฺิกูล

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายาง

ประกาศผู้ชนะทำตรายาง

ประกาศผู้ชนะทำภัตาหารและน้ำปานะ