ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วันเด็ก2561

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพ์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพิ์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชมแผนฯ

ประกาศผู้ชนะจัดเตรียมสถานที่โครงการกีฬา

ประกาศผู้ชนะจัดทำตรายาง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายกีฬาศูนย์เด็ก

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายโครงการโครงการเครื่องสังฆ์ดิบ

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายปรชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายวันเด็ก2561

ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มทัศนศึกษา ศพด.

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงาน ผช.นวก.สาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานธุรการกองช่าง

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานพัสดุ ศพด.

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนน (2)

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนน (3)

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนน

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเครื่องสังฆ์ดิบ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬา

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานเขียนแบบ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลเด็ก

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการศูนย์เด็ก

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนวก.นักจัดการทั่วไป

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาภัตาหารและน้ำปานะ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาและล้างตลาดสด

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลตลาดสด

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องดนตรีบรรเลงถนนคนเดิน

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมฯ

ประกาศผู้ชนะวัสดุโครงการทำเครื่องสังฆ์ดิบ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อของรางวัลกีฬาศุนย์เด็ก

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อของรางวัลวันเด็ก2561 (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อของรางวัลวันเด็ก2561

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อบัตรประวัติพนักงาน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอม

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด