ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพลุพิธีเปิดกีฬาเยาวชน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สป.

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพทำสบู่นมแพะ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเสื้อกีฬาเยาวชนฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพ์..

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพ์.

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเยาวชน

ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายโครงการกีฬาเยาวชนฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างทำธงผ้าและธงกีฬา

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายคัดเลือกกรรมการชุมชน

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพทำสบู่นมแพะ

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายชุมชน

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายทัศนศึกษา

ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารกลางวันและน้ำดื่มกีฬาเยาวชน

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมอาชีพทำสบู่นมแพะ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัตงานธรุการ ศพด.

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงาน ผช.นวก.คอมฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลเด็ก

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานพัสดุ ศพด.ทต.วังเหนือ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยนักจัดการทัวไป

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมายานพาหนะทัศนศึกษา

ประกาศผู้ชนะเช่าดนตรีบรรเลงถนนคนเดิน

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่ม ก.พ.

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ.

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมอาคาร ศพด.ก.พ.