ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ

โครงการสร้างความปรองดอง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อของสมนาคุณศึกษาดูงาน

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะวัสดุสำหรับกิจการจราจร

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระเป๋าโครงการสร้างความปรองดอง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอาหารกลางวันโครงการปรองดอง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถโดยสารดูงาน

ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมอาชีพทำพรมเช็ดเท้า

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเผา

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ประกาศผู้ชนะจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการปรองดอง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเเซมเครื่องสูบน้ำ

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายโครงการความปรองดอง

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพพรมเช็ดเท้า

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายดูงาน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเชิ้้อเพลิงฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพทำพรมเช็ดเท้า

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมฯ สป.

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมคลัง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สป.

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่ม (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพ์

ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัคิงานพัสดุ ศพด.

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏฺิบัติงานธุรการ ศพด.

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลเด็ก ศพด.

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานผช.นวก.คอมฯมี.ค

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องดนตรีบรรเลงถนนคนเดิน มี.ค.

ประกาศผู้ชนะประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย มี.ค.