ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่ม

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุตกแต่งเจดีย์ทราย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุตกแต่งสงกรานต์ (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุตกแต่งสงกรานต์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุพิธีการทางศาสนา

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุรับรอง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพ์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมแผน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริมนม

ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ประกาศผู้ชนะจ้างทำความสะอาดและล้างตลาดสด

ประกาศผู้ชนะจ้างทำภัตาหารเลี้ยงพระ

ประกาศผู้ชนะจ้างทำสายสะพายและขันดอกไม้

ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มส่งกรานต์

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานเขียนแบบ

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานดูแลเด็ก ศพด.

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานธุรการ ศพด.

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานธุรการกองช่าง

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานผช.นวก.คอม

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานผช.นักจัดการทั่วไป

ประกาศผู้ชนะจ้างปฏิบัติงานพัสดุ ศพด.

ประกาศผู้ชนะจ้างสูบส้วมสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะจ้างสูบสิ่งปฏิกูลตลาดสด

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตกแต่งสถานที่สงกรานต์

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงาน ผช.นักจัดการฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนน

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องดนตรีบรรเลงถนนคนเดิน

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องดนตรีบรรเลสงกรานต์

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะปฏิบัติงาน ผช.นวกสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะปฏิบัติงานธุรการ ศพด.

ประกาศผู้ชนะปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนน (2)

ประกาศผู้ชนะปฏิบัติงานรักษาความสะอาดถนน

ประกาศผู้ชนะวัสดุเชื้อเพลืง ประกาศผู้ชนะวัสดุรดน้ำดำหัว