ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมกล้่องวงจรปิด

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายโครงส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ด

ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารกลางวันโครงส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ด

ประกาศผู้ชนะจ้างล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาแอร์

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโครงส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ด

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารกลางวันประชุมสภา

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภา

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริมนม

ประกาศผู้ชนะจัดทำเเละพัฒนาเว็ปไซต์เทศบาล