1.เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

2.การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561

3.ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

4.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติผู้ดูแลเด็ก ศพด.

5.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ ศพด.

6.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการทั่วไปและประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

7.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานหนังสือพิมพ์

9.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุน้ำดื่ม

10.ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกชนรายเดือน

11.ประกาศผู้ชนะเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์-สำนักปลัด สำนักปลัด

12.ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงถนนคนเดินเดือนตุลาคม 60

13.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

14.ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์กองคลัง

15.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบกองช่าง

16.ประกาศผู้ชนะทำจ้างเหมาความสะอาดและล้างตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ

17.ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์กองช่าง

18.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง

19.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณะสุข

20.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลจัดทำแผน

21.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโครงการจัดทำแผนฯ

22.ประกาศผู้ชนะจ้างเช็คระยะและซ่อมแซมรถตู้

23ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเพื่อเปลี่ยนสายพายไทม์มิ่งและลูกลอกสายพานพร้อมค่าแรง

25.จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดทำแผนชุมชนฯ

24.จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560

26.ประกาศผู้ชนะประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลวังเหนือ

27.เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขันหอมสัมพันธ์

28.การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

29.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

30.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมพิวเตอร์)

31.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

32.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ

33.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

34.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

35.จ้างทำป้ายทำดีเพื่อพ่อ

36.จัดซื้อวัสดุการเกษตร

37.จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถวายความอาลัย

38.จ้างทำพวงมาลาวันปิยะ

39.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน