ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี  

(บ้านนายหล้า  มือแข็ง – บ้านนายสามารถ อยู่ป็นสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง