ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่  3  บ้านห้วยข่อย โดยเฉพาะเจาะจง

 

2