ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบประปาชุมชนสัมพันธ์พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.5

ปร.4

ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสัมพันธ์พัฒนา(ประปา)

ผู้ชนะประปาสัมพันธ์พัฒนา