ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนประชาภิรมย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร 5

ปร.4(1)

ปร.4(2)

ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประชาภิรมย์(ประปา)

ผู้ชนะประปาประชาภิรมย์

ยกเลิก ประกาศผู้ชนะ ประปาประชาภิรมย์