ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการเทศบาลตำบลวังเหนือ

1.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ซอย 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ     ปร 4     ปร.5

2.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ข้างวัดทุ่งเป้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ        ปร 4      ปร 5

3.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย 4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ซอย4)      ปร 4      ปร 5

4.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย 7

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ซอย7)      ปร 4      ปร 5

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ซอย 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ซอย5)      ปร 5      ปร4(1)      ปร4(2)