ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้สนใจ    แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยจัดทำความคิดเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อ         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563