ตามที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ในตำแหน่งที่ว่างลงประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา เนื่องจากเทศบาลตำบลวังเหนือติดภารกิจทางราชการและเพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแก้ไขข้อความ ในข้อ 4 และข้อ 7(1) ของประกาศดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โทร.054-279067 ในวันและเวลาราชการ สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับเดิมทุกประการ

 

By | 2019-03-13T04:51:49+00:00 March 13th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|