ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ของเทศบาลตำบลวังเหนือ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้