ตามที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลไปแล้ว                  ตามประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

เนื่องจากเทศบาลตำบลวังเหนือติดภารกิจทางราชการและเพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง ฯ จึงขอแก้ไขความในข้อ 4 ของประกาศดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้