โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง