ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ๆ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) สามารถโทรสอบถามได้ที่

เบอร์โทร.054-279067 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับโอน นวช.พัสดุ