เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก

ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอ