ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2  เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม  2563

รายงานรายไตรมาส ที่2-2563 ประกาศ