ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561