เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี  หมู่ที่ 7(เส้นทางเข้าศาลเจ้าพ่อหมื่น)