เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าพื้นที่การเกษตรชุมชนป่าเหียงพัฒนา  หมู่ที่ 8