ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)

หมู่ 4 ต.วังเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการประเภทงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบแจ้งเงื่อนไขแนบใบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายชุมชนขุนวังสามัคคี (ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)