เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Cultvet) ข้างศาลเจ้าพ่อหมื่น  ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี  หมู่ที่ 7