ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดการขยะในภาคครัวเรือนและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ

เทศบาลตำบลวังเหนือ มีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมถนนสีขาว ปลอดถังขยะ โดย ขอความร่วมมือทุกท่านในการช่วยกันคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง รายละเอียดดังนี้

การบริการเก็บขนขยะในชุมชนและหน่วยงาน
บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์ หยุดดำเนินการ ๑ วัน
วันอาทิตย์ บริการถนนสายหลัก ทิศเหนือ-ทิศใต้ ถนนคนเดิน และตลาดสด
ดำเนินการยกเลิกใช้ถังขยะ โดยให้คัดแยกขยะใส่ถุงให้มิดชิด ก่อนนำมาวางไว้หน้าบ้าน (ถุงทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะถุงดำ)

ช่วงเวลาการบริการจัดเก็บขยะ
ชุมชนทุ่งเป้าฯ,ขุนวังฯและทรัพย์เจริญ ขอความร่วมมือนำถุงขยะมาวางไว้หน้าบ้าน ช่วงเช้าตั้งแต่ ๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

ชุมชนขันหอมฯ,ประชาภิรมย์และสัมพันธ์พัฒนา
ขอความร่วมมือนำถุงขยะมาวางไว้หน้าบ้าน ช่วงเช้าตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

หน่วยงานราชการ โรงเรียน
ขอความร่วมมือคัดแยกขยะใส่ถุงปิดให้มิดชิด แล้วรวบรวมไว้ จุดทิ้งขยะของแต่ละที่เพื่อความสะดวกและเรียบร้อยในการจัดเก็บ

เศษกิ่งไม้ ต้นไม้
ตัดแล้วมัดกองให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกและเรียบร้อยในการจัดเก็บโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลวังเหนือ

เอกสาร

หนังสือแจ้งข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเก็บขยะ

แนวทางการการแยกขยะ 3 R