ประชาสัมพันธ์ บริษัท กรุงไทย แอกซ่า จำกัด

มอบเงินให้ชมรมคนพิการเพื่อใช้พัฒนางานในด้านต่างๆ