เทศบาลตำบลวังเหนือ โดย นายศิลา อยู่เป็นสุข ประธานสภา เทศบาลตำบลวังเหนือ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561