โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ วัดบ้านแพะใต้

ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง