เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณ กศน.อำเภอวังเหนือ คุณครูจิต และทีมงาน กศน.ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการฝึกอาชีพการทำขนมไทย ให้กับชุมชนแพะใต้พัฒนา